Концепція розвитку системи надання

адміністративних послуг та створення Центру надання адміністративних послуг

у Линовицькій громаді Чернігівської області

на 2020 - 2023 роки

 

 1. Загальні положення

 

Концепція розроблена на виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», Розпорядження Кабінету Міністрів України № 90-р від 15.02.2006 р. «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади» та інших нормативних актів.

 

 1. Сучасний стан надання адміністративних послуг

 

Однією з актуальних проблем є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів місцевого самоврядування. Складовою частиною цього напряму є своєчасне, повне й якісне надання адміністративних послуг населенню.

Система надання адміністративних послуг у Линовицькій громаді Чернігівської області має наступні особливості, зокрема:

 • суб’єкти надання адміністративних послуг громади розміщені в різних приміщеннях;
 • необхідність звернення до декількох органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування для отримання адміністративної послуги вимагає від одержувача послуг здійснення цілої низки погоджувальних дій, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;
 • у більшості виконавчих органів, які надають адміністративні послуги, існують обмежені дні та години прийому;
 • відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;
 • наявність різноманітних баз даних органів виконавчої влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;
 • відсутність єдиної системи взаємодії органів виконавчої влади  та органів місцевого самоврядування щодо надання адміністративних послуг;
 • недостатній організаційний та технічний рівень комунікації між суб’єктами надання адміністративних послуг;
 • відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг;
 • часті зміни процедур надання адміністративних послуг;
 • відсутність моніторингу якості надання адміністративних послуг;
 • незручності при отриманні адміністративних послуг мешканцями віддалених від центру громади населених пунктів.

 

 1. Мета та завдання Концепції

 

Метою Концепції є забезпечення відкритості діяльності органу місцевого самоврядування та створення комфортних умов для отримання адміністративних й інших послуг шляхом співробітництва між суб'єктами надання адміністративних послуг та Центром надання адміністративних послуг; налагодження співробітництва із сусідніми громадами в сфері надання адміністративних послуг.

 

Основними завданнями Концепції є:

 • створення та налагодження роботи ЦНАП Линовицької громади Чернігівської області;
 • впровадження ефективної системи надання адміністративних послуг суб’єктам звернення через ЦНАП;
 • забезпечення наближення отримання адміністративних та інших послуг суб’єктам звернення, які проживають у віддалених від центру громади населених пунктах;
 • проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг;
 • залучення населення та висвітлення інформації про ЦНАП;
 • формування Переліку послуг, що надаються через ЦНАП.

 

 1. Проблемні питання, на розв’язання яких спрямована реалізація Концепції

 

Існуюча система надання адміністративних послуг у Линовицькій громаді Чернігівської області характеризується наявністю певних недоліків та не відповідає сучасним управлінським стандартам, що створює труднощі для суб’єктів звернень та потенційно підвищує ймовірність виникнення корупційних ризиків, а саме:

 •  прийом суб’єктів звернень здійснюється в окремих кабінетах та у різних будівлях, а не у єдиному відкритому просторі;
 • відсутнє належне облаштоване приміщення ЦНАП, де можна працювати за принципами «відкритого офісу» та «єдиного вікна», що запобігає проявам  корупційних ризиків;
 • відсутнє програмне забезпечення, що забезпечує документообіг для пришвидшення надання адміністративних послуг; 
 • відсутня системність у підвищені кваліфікації та навчаннях посадових осіб, які надають адміністративні послуги;
 • недосконалість різних реєстрів та баз даних, створюють перешкоди для суб’єктів звернення для своєчасного та якісного отримання адміністративних та інших послуг.

З метою досягнення поставлених завдань та вирішення проблемних питань передбачається шляхом реалізації наведених далі заходів.

 

 1. Напрями реалізації Концепції

Для реалізації Концепції пропонується реалізація наступних заходів:

№ з.п.

Назва та зміст заходу

Терміни реалізації

 1.  

Інституційне та фізичне створення сучасного ЦНАП за принципом «єдиного відкритого офісу»

2020

 1.  

Створення розділу «ЦНАП» на офіційному сайті Линовицької ОТГ

2020

 1.  

Підготовка та затвердження розпорядчих документів органу місцевого самоврядування, що регулюють діяльність ЦНАП

2020

 1.  

Підготовка спеціалістів, які можуть надавати витяги з ДЗК

2020

 1.  

Благоустрій прилеглої до ЦНАП території

2020-2021

 1.  

Створення електронної системи внутрішнього документообігу

2020-2023

 1.  

Оновлення інформації про ЦНАП на інформаційних стендах

постійно

 1.  

Ведення реєстру територіальної громади

постійно

 1.  

Залучення та інформування населення про діяльність ЦНАП та застосування гендерноорієнтованого підходу у його роботі

постійно

 1.  

Обмін досвідом та підвищення кваліфікації

постійно

 1.  

Розширення Переліку послуг

за потреби

 1.  

Оновлення розпорядчих документів органу місцевого самоврядування, що регулюють діяльність ЦНАП

за потреби

 

 1. Фінансове забезпечення Концепції

 

Фінансування реалізації Концепції здійснюється в межах кошторисних призначень з державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Розпорядником коштів на фінансування розвитку системи надання адміністративних послуг Линовиьцької громади Чернігівської області визначається Линовицька селищна рада.

 

 1. Координація та контроль за ходом реалізації Концепції

 

Координацію дій щодо реалізації Концепції здійснює керівництво ЦНАП, яке подає на розгляд Линовицької селищної ради інформацію про:

- розміри та потребу фінансування діяльності ЦНАП, а також заходів, спрямованих на розвиток ЦНАП;

- розміри фінансових надходжень до бюджетів різних рівнів від наданих адміністративних послуг;

- пропозиції щодо доцільності включення або виключення адміністративних послуг з затвердженого для ЦНАП Переліку послуг;

- пропозиції з кадрових питань;

- пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів, завдань тощо;

- удосконалення роботи ЦНАП.

Плановий Звіт про реалізацію Концепції проводиться раз в півріччя керівником ЦНАП.

 

Концепція розроблена на період 2020 – 2023 роки.