3710160

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                             Наказ                                                                                                             Орган з питань фінансів                                                                                                             (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                       05.02.2021 № 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ПАСПОРТ                             бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік                                                                                                                                                                                         1. 3700000       44131621                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                             2. 3710000   Орган з питань фінансів   44131621                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                             3. 3710160   0160   0111   Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах   25537000000                               (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                                                                         4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 780 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 780 100,00 гривень та                             спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                                                                           5. Підстави для виконання бюджетної програми                             Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України " Дернжавний бюджет на 2020 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування", наказ МФУ України №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням кабміну України від 23.05.07 №308-р(зі змінами від 21.07.10 №1467-р., Наказ МФУ від  02.08.10 № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами від 30.01.12 №59), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів». Рішення 2 сесії 8 скликання від 22.12.2020 року "Про бюджет Линовицької селищної територіальної громади на 2021 рік"                                                                                                                                                                                         6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                             № з/п Ціль державної політики                             1 Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету                                                                                                                                                                                         7. Мета бюджетної програми                             Керівництво і управління у відповідній сфері у міствх (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах                                                                                                                                                                                         8. Завдання бюджетної програми                             № з/п Завдання                             1 Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері                                                                                                                                                                                         9. Напрями використання бюджетних коштів                                                     гривень                                                     № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                                                                         1 2 3 4 5                                                     1 Здійснення наданих законодавством повноважень в організації бюджетного процесу 762 500,00 0,00 762 500,00                                                     2 Програми інформатизації 17 600,00 0,00 17 600,00                                                       УСЬОГО 780 100,00 0,00 780 100,00                                                                                                                                                                                                                 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                             гривень                                                       № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                                                                             1 2 3 4 5                                                         Усього     0,00                                                                                                                                                                                                                   11. Результативні показники бюджетної програми                             № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                             1 2 3 4 5 6 7                             0 Затрат         0,00                             1 Кількість штатних працівників осіб згідно затвердженого штатного розпису 3,00 0,00 3,00                             0 Продукту         0,00                             2 Кількість підготовлених проектів рішень виконкому, рішень сесій міської ради та розпоряджень од. внутрішній облік 30,00 0,00 30,00                             0 Ефективності         0,00                             3 Кількість підготовлених проектів та прийнятих рішень виконкому, рішень сесій, розпоряджень на одного працівника од. внутрішній облік 30,00 0,00 30,00                             0 Якості         0,00                             4 Відсоток прийнятих рішень виконкому, рішень сесій в загальній кількості підготовлених відс. внутрішній облік 100,00 0,00 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Начальник фінансового відділу Линовицької селищної ради     Н.Є. Курза                                                                                   (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                       ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                                                                                     (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                                                                               Головний спеціаліст     І. А. Приходько                                                                                   (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                       05.02.2021                                                                                                                                             (Дата погодження)                                                                                                                                             М.П.