ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження селищного голови

 4 січня  2021 року

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника фінансового відділу Линовицької селищної ради

 

I. Загальні положення

        

1. Начальник фінансового відділу Линовицької селищнох ради (далі - відділ) здійснює керівництво діяльністю відділу

2. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу.

3. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

4. Безпосередньо підпорядковується селищному голові.

          5. Призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою відповідно до чинного законодавства.

 

II. Завдання та обов’язки

 

  1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань в сфері бюджетної політики на території селищної ради, визначає ступінь відповідальності головних спеціалістів відділу.

2. Затверджує посадові інструкції працівників відділу. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

3. Подає на затвердження штатний розпис відділу, розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання відділу.

 4. Планує роботу відділу на основі плану роботи виконавчого комітету селищної ради, контролює вчасне і якісне виконання передбачених планами роботи заходів.

5. Проводить аналіз результатів роботи відділу і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення професійної кваліфікації працівників відділу.

6. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішення виконавчого комітету селищної ради, рішення селищної ради, розпорядження селищного голови) з питань віднесених до компетенції відділу.

7. Організовує роботу, спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку та з урахуванням Бюджетної декларації, по складанню прогнозу селищного бюджету на середньостроковий період.

8. Прогнозує обсяги доходів селищного бюджету та орієнтовні граничні показники видатків на середньостроковий період.

9. Розробляє та у визначені терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу селищного бюджету та орієнтовні граничні показники видатків селищного бюджету на середньостроковий період.

10. Здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу селищного бюджету та відповідність орієнтовних граничних показників видатків селищного бюджету вимогах доведених інструкцій.

11. Приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу селищного бюджету.

12. Готує проєкт рішення виконавчого комітету та селищної ради  щодо прогнозу селищного бюджету на середньостроковий період.

13. Здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних запитів з точки зору відповідності, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів.

14. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проєкту селищного бюджету.

15. Готує проєкт рішення виконавчого комітету та селищної ради про  бюджет селищної громади на середньостроковий період.

         16. Затверджує тимчасовий розпис селищного бюджету та розпис селищного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису селищного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису селищного бюджету встановленим бюджетним призначенням.

          17. Готує проєкти рішень селищної ради про внесення змін до бюджету територіальної громади  на відповідний період.

          18. В межах повноважень погоджує проєкти рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, розроблених структурними підрозділами Линовицької селищної ради.

          19. Проводить експертизу проєктів селищних цільових програм на відповідність їх бюджетному законодавству.

          20. Погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів.

         21. Розглядає та погоджує повернення зайво, або помилково сплачених до бюджету платежів.

         22. Організовує виконання селищного бюджету. Разом з фінансовим  відділом та відділами селищнох ради, виконавчим комітетом селищної ради, управлінням Державної казначейської  служби  забезпечує надходження доходів до селищного бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів.

         23. Організовує складання річного звіту по мережі, штатах і контингентах, складає пояснювальну записку до річного звіту та подає їх у встановлені терміни до Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації.

         24. Здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності та іншими питаннями, пов'язаними з формуванням і виконанням бюджету.

         25. Відповідно до Бюджетного кодексу України  здійснює фінансування видатків з селищного бюджету на державне управління, освіту, охорону здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, державні культурно-освітні, інші програми і видатки, затверджені виконавчим комітетом та радою.

          26. Проводить аналіз пропозицій щодо внесення змін до бюджету та погоджує їх з селищним головою.

         27. Інформує виконавчий комітет селищної ради та селищну раду про стан виконання селищного бюджету.   

         28. Готує  пропозиції про встановлення на території територіальної громади місцевих податків і зборів.

         29. Розглядає матеріали про надання відповідно до законодавчих актів окремим категоріям платників пільг по податках і зборах і готує проєкти рішень селищної ради з цього питання.

         30. Готує  документи на отримання короткотермінових позичок з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів та середньострокових позичок на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів селищного бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

         31. Організовує проведення перевірок правильності складання і затвердження кошторисів установ, які фінансуються з селищного бюджету.

         32. Готує та подає селищній раді висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього.

          33. Бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури виконавчих органів ради та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання.

          34. Застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.

           35. Приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акту ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема: призупинення бюджетних асигнувань; зменшення бюджетних асигнувань; повернення бюджетних коштів до селищного бюджету; безспірне вилучення коштів з селищного бюджету.

           36. Забезпечує виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо делегованих повноважень, а саме:    здійснює контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів до селищного бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності  (підпункт 1 пункт б, статті 28).

         37. Створює ефективну систему роботи з кадрами та механізм управління нею.

         38. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

         39. Проводить аналіз результатів роботи відділу і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.

         40. Здійснює контроль за дотриманням в відділі регламенту роботи

виконавчого комітету селищної ради.

         41. Організовує роботу по підбору та формуванню кадрового резерву, створює умови для професійного росту працівників відділу.

42. Бере участь у роботі сесій селищної ради, засіданнях виконавчого комітету селищної ради, нарадах при селищному голові з питань, що відносяться до компетенції відділу.

         43. Скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу.

44. Відповідає за дотриманням правил з охорони праці та протипожежної безпеки в відділі.

45. Проводить своєчасний і якісний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, що в межах компетенції відділу, вживає заходів до усунення причин їх виникнення.

46. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої  є відділ.

         47. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

          48. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

          49. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

          50. Забезпечує при виконанні повноважень захист персональних даних.

        51. Організовує висвітлення діяльності відділу на сайті селищної ради.

        52.  Виконує інші доручення.

 

III. Права

        

Начальник фінансового відділу Линовицької селищної ради має право:

         1. Представляти виконавчий комітет та фінансовий відділ в інших структурах з питань, що належать до його компетенції.

         2. Отримувати місячні, квартальні, річні звіти про виконання селищного бюджету, а також залишки на рахунках головних розпорядників коштів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

         3. Одержувати дані про надходження платежів до бюджету у встановлені терміни від податкових органів, матеріали про результати перерахунків по платежів до бюджету, дані про наявність недоїмок та переплат, звіти з питань оподаткування та іншу інформацію з питань, пов’язаних із складанням та виконанням бюджету.

         4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

         5. Залучати фахівців інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств та організацій комунальної власності територіальної громади за згодою їх керівників до розгляду питань, що стосуються компетенції відділу.

6. Доводити інформацію з питань, що належить до компетенції управління та випливає з чинного законодавства через міські, обласні та центральні засоби масової інформації.

        7. Готувати службові записки керівництву виконкому з питань віднесених до компетенції.

 

IV. Відповідальність

 

Начальник фінансового відділу Линовицької селищної  ради несе відповідальність за:

         1. Не виконання покладених на відділ завдань.

         2. Якість та повноту розрахункових матеріалів, розроблених працівниками відділу документів, за достовірність складеної та наданої інформації виконавчому комітету селищної ради та Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації.

          3. Неякісне та несвоєчасне виконання посадових обов’язків, бездіяльність або невиконання наданих йому прав, порушення етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування її проходження, невиконання вимог Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

4. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, правил та норм охорони праці, протипожежного захисту. 

 

V. Повинен знати

 

Начальник фінансового відділу селищної ради повинен знати:   Конституцію України, Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», практику застосування чинного законодавства, основи державного управління, архівної справи, регламент виконавчих органів селищної ради, інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби та керуватися в роботі іншими актами законодавства, нормативними документами, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, селищного голови, рішеннями обласної та селищної рад, виконавчого комітету селищної ради, що стосуються компетенції.

VI. Кваліфікаційні вимоги

 

Вища економічна освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 

Начальник фінансового управління:

         1. У процесі виконання покладених на нього функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами селищної ради, територіальними підрозділами органів центральної виконавчої влади, розташованими на території громади, організаціями та об’єднаннями громадян.

         2. Начальник фінансового відділу селищної ради отримує доручення безпосередньо від селищного голови, секретаря селищної ради та заступників селищного голови.

 

 

Секретар селищної ради                                                   Ірина Шевченко

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (на),                                                                  один екземпляр отримав (ла):

 

_____________                                      ______________                        __________________________           

        (дата)                                                       (підпис)                                     (ініціали, прізвище)