ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника

фінансового відділу  Линовицької селищної ради                                              

                                                                                       05.02.20213-а                                    

 

ПОСАДОВА       ІНСТРУКЦІЯ

головного  спеціаліста фінансового відділу

Линовицької селищної ради

 

  1. Загальні положення

 

         1. Головний спеціаліст фінансового відділу  здійснює попередній, поточний і послідуючий контроль за використанням бюджетних  коштів в галузях і установах селищної ради.

         2. Підпорядковується начальнику фінансового відділу.

         3. Призначається на посаду селищним головою на конкурсній основі. Звільняється з посади селищним головою.

         4. На час відсутності головного спеціаліста його посадові обов’язки виконує головний спеціаліст фінансового відділу з покладанням обов’язків   головного бухгалтера

         5. На час відсутності начальника фінансового відділу виконує його ділянку роботи.

 

  1. Завдання та обов’язки

 

1. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики по закріплених галузях та установах.

2. Опрацьовує розрахункові показники селищного бюджету на відповідний рік та безпосередньо приймає участь у складанні розрахунків до проєкту бюджету територіальної громади.

         3. Здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних запитів, зведення та включення пропозицій до прогнозу бюджету громади на середньостроковий період.

4. Узагальнює подані головними розпорядниками пропозиції та контролює складання тимчасового розпису на відповідний період, враховуючи обмеження встановлені Бюджетним Кодексом України.

5. Складає лімітні довідки за закріпленими установами з визначенням річних обсягів асигнувань в цілому по загальному та спеціальному фонду та доводить до головних розпорядників.

         6. Здійснює складання розпису видатків селищного бюджету по закріплених галузях та установах.

         7. Аналізує та надає начальнику відділу пропозиції щодо  внесення змін до помісячного розпису за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів, звертаючи особливу увагу на збалансування при внесенні змін.

         8. Веде облік уточнених призначень  по закріплених установах.

         9. Щоденно аналізує стан зареєстрованих фінансових зобов’язань, залишки на реєстраційних рахунках закріпленої галузі та інформує начальника фінансового відділу.

         10. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису селищного бюджету встановленим бюджетним призначенням.

         11. Приймає участь у складанні пояснювальної записки до квартальних та річного звітів про виконання селищного бюджету.

         12. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів видатків, паспортів бюджетних програм  по закріплених галузях та установах.

         13. Здійснює аналіз стану фінансового забезпечення, аналізує надані головними розпорядниками заявки на фінансування, перевіряє залишки асигнувань та надає пропозиції щодо фінансування закріплених установ начальнику фінансового відділу.

         14. Аналізує показники та забезпечує контроль за розвитком мережі, штатів і контингентів установ  що фінансуються з селищного бюджету.

         15. Здійснює контроль за ефективним витрачанням коштів по закріплених галузях та установах.

         16.  Виконує завдання керівництва фінансового відділу.

         17. Готує інформації до Департаменту фінансів.

         18. Приймає участь у підготовці інформації виконавчому комітету та селищній раді про стан виконання селищного бюджету за кожний звітний період.

         19. За дорученням начальника фінансового відділу у межах своєї компетенції розглядає листи підвідомчих організацій та окремих громадян.

         20.  Приймає участь у складанні річного та квартальних планів роботи відділу.

         21. Приймає участь в проведенні економічного навчання та в роботі семінарів з працівниками бюджетних установ.

         22. Здійснює тематичні перевірки в установах та перевірки установ, які фінансуються з обласного бюджету згідно з дорученням Департаменту фінансів

23. Здійснює аналіз бюджетних запитів з використання програмно-цільового методу.

24. Повідомляє установи про обсяги фінансування відповідно до розпорядження.

25. Разом з управлінням державної казначейської служби здійснює контроль за кошторисними призначеннями бюджетних установ в процесі виконання селищного бюджету.

26. Щомісячно аналізує та уточнює стан незабезпеченості видатками на заробітну плату в розрізі установ та надає начальнику бюджетного відділу для узагальнення.

27. Виконує роботу по підготовці проєктів рішень селищної ради і доповідних записок з питань виконання селищного бюджету.

28. Узагальнює та надає начальнику управління та Департаменту фінансів  інформацію про загальний обсяг фінансування заробітної плати. Аналізує причини виникнення заборгованості по заробітній платі та заходи які будуть вжиті для погашення заборгованості.

     29. Узагальнює та надає начальнику відділу та Департаменту фінансів  інформацію щодо видатків на утримання органів місцевого самоврядування.

30. Аналізує та узагальнює матеріали, надані установами д щодо формування проєкту бюджету на наступний рік, надає пояснення по розрахунках потреби в розрізі галузей та видів видатків начальнику відділу.

31. Узагальнює та надає начальнику відділу та Департаменту фінансів  інформацію щодо окремих показників міжбюджетних трансфертів між бюджетом Линовицької громади та іншими бюджетами.

         32. Узагальнює та надає начальнику відділу та Департаменту фінансів  інформацію про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2005 № 318 «Про удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги».

    

     33. Здійснює аналіз використання енергоносіїв по установам .

     34. Проводить аналіз середньої заробітної плати в розрізі категорій посад по установах.

     35. Аналізує, узагальнює та  інформує начальника відділу та Департамент фінансів  щодо планової та фактичної чисельності працівників установ

     36. Узагальнює та надає начальнику відділу і Департаменту фінансів  інформацію щодо  місячного планового фонду заробітної плати в розрізі галузей та аналізує динаміку змін та порядок розрахунку місячного планового фонду заробітної плати по закріпленим установам

     37.  Проводить експертизу і подає на погодження начальнику відділу  штатні розписи , кошториси та плани асигнувань загального фонду на утримання  управлінь і відділів селищної ради.

38. Веде контрольні справи до розпорядчих документів в межах компетенції.

     39. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

              40. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

III. Права

 

         Головний спеціаліст фінансового відділу має право:

         1. У встановленому порядку запитувати   та отримувати від   державних органів влади та місцевого самоврядування,    їх посадових осіб, підприємств, організацій різних форм власності, установ необхідну інформацію, статистичні та оперативні   дані,   звіти, інші документи для виконання функцій покладених  на нього обов’язків.

         2. Подавати пропозиції начальнику відділу про обмеження або припинення фінансування з селищного бюджету бюджетних установ при наявності фактів незаконного витрачання бюджетних коштів, при неподанні даних, інформацій на виконання окремих доручень.

          3. Вносити пропозиції з питань удосконалення роботи відділу.

         4. Одержувати від місцевих органів виконавчої влади матеріали для складання проєкту селищного бюджету, здійснення контролю за виконанням селищного бюджету.

         5 Одержувати від органу Державної казначейської служби відомості про стан поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій, що фінансуються з селищного бюджету.

         6. Проводити в  відділах селищної ради, бюджетних установах перевірки кошторисів та інших документів пов’язаних із використанням бюджетних коштів, а також отримувати необхідні пояснення, довідки та відомості, що виникають в ході перевірки.

         7. Надавати консультативну, методологічну допомогу працівникам бюджетних установ з питань складання та виконання кошторисів доходів та видатків.

IV. Відповідальність

 

    Головний спеціаліст фінансовго відділу несе відповідальність за:

1. Не виконання функціональних обов’язків, передбачених  цією посадовою інструкцією.

         2.Неякісне та несвоєчасне виконання посадових обов’язків, бездіяльність або невиконання наданих йому прав, порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб Линовицької селищної ради та її виконавчих органів та обмежень пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування її проходженням, невиконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції».

         3. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, правил та норм охорони праці, протипожежного захисту.        

 

V. Повинен знати

 

Головний спеціаліст  фінансового відділу повинен знати:  Конституцію України, Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», практику застосування чинного законодавства, основи державного управління, архівної справи, регламент роботи виконавчого комітету, інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби та керуватися в роботі іншими актами законодавства, нормативними документами, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, селищного голови, рішеннями обласної та селищних рад, виконавчого комітету селищної ради, що стосуються компетенції.

 

 

 

VI. Кваліфікаційні вимоги

 

Вища економічна освіта не нижче ступеня, бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 

Головний спеціаліст  фінансового відділу:

1. Взаємодіє з іншими відділами селищної ради, виконавчого комітету селищної ради.

2. Отримує від начальника  відділу інформацію нормативно-правового і організаційного характеру, ознайомлюється з відповідними документами за напрямом діяльності.

3. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з працівниками відділу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                              Ніна  КУРЗА

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (на),

один екземпляр отримав (ла):

 

 

 

________________________________________________________________________________

        (дата)                                                       (підпис)                                      (ініціали, прізвище)