6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

При реалізації заходів Стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2027 роки та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2023 роки можливі прояви негативних впливів на довкілля. З метою запобігання імовірним супутнім негативним наслідкам здійснення окремих заходів, у процесі їх подальшої конкретизації, обґрунтування та проєктування, має бути проведена оцінка впливу на навколишнє середовище відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Реалізація заходів, передбачених Стратегією розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2027 роки та Планом заходів із реалізації стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2023 роки може супроводжуватись появою прямих та опосередкованих наслідків, як для окремих компонентів довкілля, так і сукупним впливом на природні процеси та комплекси.

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на довкілля та здоров’я населення не передбачається.

Оцінка враховує екологічні цілі, пов'язані з розвитком території, з метою забезпечення ефективного та сталого соціально-економічного розвитку та поліпшення якості життя населення. Аналіз цілей екологічної політики викладений у розділі 5. В більшій мірі оцінка зосереджується на потенційних негативних екологічних наслідках пов'язаних із реалізацією цілей, передбачених Стратегією.

Результати оцінки представлені у вигляді матриці, що містить оцінку на основі рейтингу потенційних негативних наслідків.

Таблиця 6.1

 

Чи може реалізація Стратегії  та Плану спричинити:

Негативний вплив

Пом’якшення стану

Так

Ймовірно

Ні

Атмосферне повітря

Погіршення якості атмосферного повітря

 

+

 

+

Збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел

 

+

 

+

Збільшення викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел

 

+

 

+

Появу джерел неприємних запахів

 

 

+

 

Зміни повітряних потоків, вологості, температури або ж будь-які локальні чи регіональні зміни клімату

 

 

+

 

Водні ресурси

Забруднення підземних водоносних горизонтів

 

+

 

+

Збільшення обсягів скидів у поверхневі води

 

 

+

 

Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи скидів або ж шляхом порушення водоносних горизонтів)

 

 

+

 

Зміни напряму або швидкості потоків підземних вод

 

 

+

 

Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок громади

 

 

+

 

Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод або зміни обсягів води будь-якого поверхневого водного об’єкту

 

 

+

 

Появу загроз для людей і матеріальних об’єктів, пов’язаних з водою (зокрема таких, як паводки або підтоплення)

 

 

+

 

Збільшення навантаження на каналізаційні системи та погіршення якості очистки стічних вод

 

 

+

+

Значне зменшення кількості вод, що використовуються для водопостачання населенню

 

 

+

 

Будь-які негативні зміни якості поверхневих вод (зокрема таких показників, як температура, розчинений кисень, прозорість, але не обмежуючись ними)

 

 

+

 

Відходи

Збільшення кількості утворюваних твердих побутових відходів

 

+

 

+

Збільшення кількості відходів I-III класу небезпеки

 

 

+

 

Збільшення кількості утворюваних чи накопичених промислових відходів IV класу небезпеки

 

+

 

+

Утворення або накопичення радіоактивних відходів

 

 

+

 

Спорудження еколого-небезпечних об’єктів поводження з відходами

 

 

+

 

Земельні ресурси і ґрунти

Хімічне забруднення грунтів

 

 

+

 

Поява таких загроз, як зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози через нестабільність літогенної основи або зміни геологічної структури

 

 

+

 

Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів

 

 

+

 

Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового шару

 

 

+

 

Біорізноманіття та рекреаційні зони

Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного фонду (зменшення площ, початок небезпечної діяльності у безпосередній близькості або на їх території тощо)

 

 

+

 

Порушення або деградацію середовищ існування диких видів тварин

 

 

+

 

Будь-який вплив на кількість і якість наявних рекреаційних можливостей

 

+

 

+

Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній чисельності або територіальному представництві

 

+

 

+

Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-культурної спадщини

 

+

 

+

Інші негативні впливи на естетичні показники об’єктів довкілля (перепони для публічного огляду мальовничих краєвидів, появу естетично неприйнятних місць, руйнування пам’ятників природи тощо)

 

 

+

+

Населення та інфраструктура

Появу будь-яких реальних або потенційних загроз для здоров’я людей

 

 

+

 

Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні комунальні послуги

 

+

 

+

Необхідність будівництва нових об’єктів для забезпечення транспортних сполучень

 

+

 

+

Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему, зміни в структурі транспортних потоків

 

+

 

+

Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або виникнення нових потреб у житлі

 

+

 

+

Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та зростанні кількості населення будь-якої території

 

 

+

 

Екологічне управління та моніторинг

Стимулювання розвитку екологічно небезпечних галузей виробництва

 

 

+

 

Послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки

 

 

+

 

Погіршення екологічного моніторингу

 

 

+

 

Усунення наявних механізмів впливу органів місцевого самоврядування на процеси техногенного навантаження

 

 

+

 

 

Проведені аналізи виявили потенціал для позитивного впливу Стратегії та Плану заходів на навколишнє середовище та здоров'я населення. Проте, існує ризик ймовірного негативного впливу від деяких заходів Стратегії та Плану, але на короткочасний період для покращення ситуації в майбутньому.

В результаті реалізації Стратегії та Плану не передбачається збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та погіршення його стану, але можливий короткочасний негативний вплив, для покращення ситуації в цілому. Даний ризик стосується виконання завдання «Ремонт доріг та вулиць».

Інші заходи стратегії направленні тільки на позитивний вплив щодо стану атмосферного повітря. Одним із ключових є створення кліматичних насаджень.

В результаті виконання рішень із реконструкції існуючої вуличної мережі та створення додаткових транспортних маршрутів, більш рівномірного розподілення інтенсивності транспортних потоків по всій території громади та розвиток лінії руху громадського транспорту дозволить забезпечити нормативну пішохідну доступність населення до громадського транспорту. Реконструкція вулиць та влаштування вуличного озеленення знизить потенційний шкідливий вплив на стан повітря та акустичне навантаження в межах сельбищної зони.

Стратегія не передбачає створення підприємств, діяльність яких призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі води. Тому реалізація Стратегії не має призвести до погіршення стану водних ресурсів. Разом з тим, Стратегія містить завдання: «Очищення системи ставків, інших водних об`єктів на теренах громади, ремонт гідротехнічних споруд», «Реконструкції очисних споруд цукрового заводу та інших шкідливих виробництв», «Створення кліматичних насаджень», «Облаштування зон відпочинку біля водойм, зокрема, пляжних зон у селах Нова Гребля та Удайці з відповідною інфраструктурою».

Очікувані позитивні ефекти: виконання заходів вказаних завдань має призвести до покращення якості поверхневих та підземних вод внаслідок очищення стічних вод та до відновлення санітарного й гідрологічного режиму річок Удай, Співакова та Руда.

На території громади в межах садибних ділянок існує ризик накопичення твердих побутових відходів та будівельного сміття, а також забруднення ґрунтів внаслідок надмірного використання добрив та хімічних засобів захисту рослин.

Завдання «Налагодження регулярного збору та вивезення твердих побутових відходів, запровадження роздільного їх збирання» включає ліквідацію всіх стихійних сміттєзвалищ у селах з наступним введенням системи штрафів за порушення в галузі поводження з твердими побутовими відходами. Також заплановано запровадження централізованої системи роздільного збору, вивозу та первинної утилізації твердих побутових відходів, що пошириться на всі населені пункти громади. Очікувані позитивні ефекти: зменшення навантаження твердих побутових відходів на ґрунтовий покрив, що є джерелом механічного та хімічного забруднення грунтів. Рекультивація порушених ділянок та ліквідація стихійних звалищ сміття сприятимуть відновленню рослинного покриву ґрунтів, їх регенерації, підвищенню ефективного використання ресурсу.

Для реалізації Стратегії та Плану не передбачається змін у топографії або в характеристиках рельєфу, поява таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози.

В Стратегії не передбачається реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу на біорізноманіття та рекреаційні зони. Натомість реалізація завдань «Створення кліматичних насаджень» та «Реновація пам`яток садово-паркового мистецтва – ім. Тараса Шевченка та Жеваківщина в селищі Линовиця, зелених зон сіл Бубнівщина та Полонки» сприятиме зростанню кількості та якості наявних рекреаційних можливостей, покращенню естетичних показників зон відпочинку, адаптації до змін клімату. Внаслідок виконання завдання «Створення кліматичних насаджень» буде оновлено існуючі та створено нові насадження у межах населених пунктів громади на землях відповідного призначення; відновено системи лісових смуг за межами населених пунктів громади; відтворено прирічкові лісові смуги. Завдання «Реновація  історичних пам`яток садово-паркового мистецтва – ім. Тараса Шевченка та Жеваківщина в селищі Линовиця, зелених зон сіл Бубнівщина та Полонки» включатиме розчищення територій парків ім. Т. Шевченка та  Жеваківщина, часткове їх перепланування з елементами ландшафтного дизайну, насичення оригінальними декоративними елементами, облаштування паркової інфраструктури, гарантування безпеки. Санація «зелених» зон у селах Бубнівщини та Полонки з облаштуванням місць відпочинку з історичною стилізацією.

Очікувані позитивні ефекти: збільшення площі територій рекреаційного призначення, що дозволить усім мешканцям задовольнити свої потреби у відпочинку не виїжджаючи за межі громади; збільшити кількість туристів і людей, які приїжджають відпочити.

Реалізація Стратегії та Плану не передбачає появу нових негативних ризиків впливів для здоров’я населення. Більше того, реалізація Стратегії сприятиме покращенню стану навколишнього середовища і здоров’я населення громади.

Очікувані позитивні ефекти: реалізація рішень щодо оптимізації транспортної інфраструктури громади дозволить суттєво зменшити концентрацію забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери та зменшить акустичне навантаження, що в свою чергу, позитивно вплине на стан здоров’я населення.

Поліпшення соціально-економічних умов, таких як подальший розвиток економіки громади, створення нових робочих місць, матиме позитивний вплив на емоційно-психічний стан людини.

Забезпечення населення житлом та об’єктами громадського призначення, в тому числі об’єктами освіти, спорту та охорони здоров'я; створення зелених зон загального користування, ландшафтно-рекреаційних зон, організація зон відпочинку дозволить підвищити якість дозвілля та соціального забезпечення населення, матиме позитивний вплив на здоров’я населення.

Окремим важливим питанням в сфері охорони здоров’я, на вирішення якого спрямовані завдання Стратегії та Плану, є забезпечення населення громади якісною питною водою, зокрема, передбачається «Будівництво мережі централізованого водопостачання та водовідведення», що включатиме модернізацію діючої мережі водопостачання, її кількаразове розширення (буріння нових артезіанських свердловин, встановлення водонапірних веж, станцій доочищення питної води), підключення нових абонентів, налагодження системи водовідведення та (чи) асенізації, що передбачає закупівлю необхідного обладнання. Забезпечення відведення стоків (асенізація та каналізація) сприятиме збереженню здоров'я населення.

Вирішення проблем поводження з відходами також спрямоване на зменшення соціальної напруги, викликаної актуальністю та багаторічним негативним ажіотажем навколо даного питання, а також на запобігання виникнення спалахів інфекційних хвороб у громаді.

Виконання завдання «Стимулювання відмови мешканців громади від спалення залишків сільгоспвиробництва та до боротьби з карантинними рослинами», яке включатиме проведення серед мешканців громади інформаційно-роз`яснювальних кампаній: щодо шкідливості спалювання зеленої маси та корисності компостування,  небезпеки поширення карантинних рослин та засобів безпечної боротьби з ними. Як результат, громадяни та комунальні служби громади будуть здійснювати  компостування зеленої маси та виготовлення з нього гумусу.

У Стратегії приділяється увага моніторингу стану довкілля та освітньо-екологічним кампаніям екологічного спрямування, а саме щодо шкідливості спалювання зеленої маси та корисності компостування, збереженню водних ресурсів, біорізноманіття та рекреаційних зон.

Виконання всіх вищезазначених заходів сприятиме адаптації до змін клімату. Стратегія та План передбачає виконання заходів, реалізація яких сприятиме формуванню сумарного адаптаційного потенціалу регіону до зміни клімату за рахунок водозбереження, забезпечення комфортних зон (тінь, вода, контрольована температура та вологість), запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, збільшення території лісів, відновлення степових, лучних, водно-болотних та інших антропогенно змінених природних ландшафтів, створення і відновлення сіножатей та пасовищ.

Реалізація Стратегії та Плану передбачає позитивний кумулятивний вплив на стан навколишнього природного середовища. Проте, як згадувалось вище, існує ймовірність того, що реалізація Стратегії призведе до деяких можливих негативних впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними.

У разі реалізації запланованих заходів Стратегії та Плану можна очікувати позитивного кумулятивного і синергійного ефектів покращання стану довкілля і здоровя населення у середньо- і довгостроковій перспективі.

Отже, реалізація Стратегії та Плану не має супроводжуватися появою нових негативних наслідків для довкілля. Разом з тим, реалізація багатьох оперативних цілей Стратегії може призвести до покращення екологічної ситуації в громаді.

 

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання Стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2027 роки та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2023 роки.

Під час виконання запланованих Стратегією заходів можливе виникнення деяких негативних наслідків у вигляді короткочасного впливу.

Поява таких наслідків переважно пов’язана зі здійсненням робіт з реконструкції та будівництва.

Для зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків виконання Стратегії та Плану реалізовуватимуться наступні заходи:

налагодження співпраці громадських організацій, органів місцевого самоврядування з європейськими організаціями та фондами, що займаються фінансовою підтримкою регіонального розвитку та вирішенням екологічних проблем;

підвищення кваліфікації і розвиток професійних компетенцій представників організацій громадянського суспільства у сфері охорони довкілля; розроблення, розширення і впровадження нових форм залучення громадськості до процесу формування і реалізації місцевої політики, у тому числі екологічної;

залучення представників бізнесу до реалізації місцевих екологічних програм, проєктів;

проведення інформаційно-оздоровчих заходів щодо популяризації активного способу життя, формування відповідального ставлення до оточуючого середовища та власного здоров’я;

створення нових об’єктів зеленого агротуризму;

моніторинг рекреаційних навантажень на ландшафти;

екомодернізація мережі громадських закладів;

забезпечення прозорості ринку землі, дозвільних і погоджувальних процедур;

розроблення містобудівної документації та забезпечення її публічності (у тому числі екологічних розділів – Звітів про стратегічну екологічну оцінку);

будівництво, реконструкція і ремонт внутрішніх доріг автомобільного сполучення виключно за умови комплексного обґрунтування екологічних і соціальних переваг обраного варіанту будівництва;

захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу, формування зон санітарної охорони навколо джерел водопостачання;

розроблення та впровадження інноваційних проєктів з використання альтернативних джерел енергії;

впровадження новітніх технологій та обладнання зі збирання, сортування, транспортування, переробки і утилізації ТПВ; створення сприятливих умов для розвитку бізнесу у сфері поводження з побутовими відходами;

розроблення проєктів землеустрою з організації та встановлення в натурі меж територій природно-заповідного фонду, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;

розроблення та впровадження програмного забезпечення для узагальнення екологічної інформації щодо моніторингу складових довкілля на території громади наданих від суб’єктів моніторингу та інших відомств.

здійснення спеціальних природоохоронних заходів щодо збереження біотичного і ландшафтного різноманіття на територіях та об’єктах ПЗФ;

здійснення заходів для зменшення шуму (заборона робіт у районах житлової забудови в нічний час та дотримання вимог «сезону тиші»;

здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, на плановану діяльність, яка потребує оцінки впливу на довкілля.

На всіх етапах реалізації Стратегії та Плану заплановані рішення будуть здійснюватися у відповідності до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі згідно з вимогами Водного кодексу України, Законів України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про природно-заповідний фонд України».

 

8. Обгрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення.

 

У контексті СЕО Стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2027 роки та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2023 роки були прийняті наступні альтернативи та їх вплив на навколишнє середовище:

Альтернатива 1: «нульовий сценарій», тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження Стратегії;

Альтернатива 2: розроблення декількох галузевих секторальних стратегій розвитку Линовицької територіальної громади.

1. У варіанті «нульової альтернативи» розглядалася ситуація гіпотетичного сценарію, за яким проєкт Стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2027 роки та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2023 роки не затверджується. Цей сценарій можна розуміти як продовження поточних (в тому числі несприятливих) екологічних тенденцій, наведених у розділах 2, 3 та 4 цього Звіту.

Отже, за результатами аналізу визначено, що в рамках сценарію «нульової альтернативи» подальший сталий розвиток території є сумнівним, а зазначена альтернатива призводить до певної стагнації та неефективного використання природних, матеріальних та фінансових ресурсів, погіршення екологічної ситуації в цілому. 

2. Розроблення декількох галузевих секторальних стратегій (у сфері транспорту, охорони навколишнього природного середовища, інноваційній сфері) розвитку Линовицької об’єднаної територіальної громади.

Обрання альтернативи 2 безумовно сприяло б вирішенню окремих галузевих проблем, але значно зменшило позитивний ефект для громади, який створює розробка Стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2027 роки та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2023 роки.

Опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення

Зміст звіту про СЕО визначався змістом та характером пропозицій, сформованих у ході розроблення Стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2027 роки та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2023 роки з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

З огляду на стратегічний характер такого виду документа державного планування, ключове значення у виконанні СЕО проєкту такого документу мали методи стратегічного аналізу. Насамперед, доречним виявилось застосування аналізу контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування. Відповідність пропозицій проєкту загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування дозволило встановити застосування цільового аналізу при проведенні СЕО.

Також проведено аналіз та оцінку ймовірних наслідків виконання цілей, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), так і на комплексні умови території – стан довкілля, збереження біорізноманіття, раціональність використання наявних ресурсів, розвиток природних процесів, а також вплив на здоров’я населення.

Оцінка кумулятивних ефектів дозволила оцінити як сукупний (кумулятивний), так і накладений (синергічний) вплив минулих, поточних та проєктних чинників.

Для здійснення СЕО був обраний метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів, та метод екстраполяції, оскільки цей метод полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє і ґрунтується на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки, з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку.

При цьому здійснювалось:

збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

проведення оцінки потенційного впливу цілей на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення.

В процесі аналізу стану навколишнього середовища були використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я. Окрім того, були проаналізовані доступні дані моніторингових спостережень, що здійснюються в рамках програм державного моніторингу навколишнього середовища на національному та регіональному рівні.

Зокрема, призупинено збір кількості працевлаштованих та обсягів реалізованої продукції у розрізі підприємств, що надалі унеможливлює їх узагальнення за галузями економіки у розрізі районів. Значно скоротилися показники забезпечення соціальною інфраструктурою.

Особливе значення для аналізу та моделювання просторового розвитку відіграють геопросторові дані, тобто дані з чіткою географічною прив’язкою. Більшість таких даних є застарілими та зберігаються у паперовому форматі, що унеможливлює їх застосування для виконання поточного аналізу та прогнозування розвитку громади. Це стосується як інформації щодо природних умов та ресурсів, розвитку небезпечних природних процесів, так і структури землекористування та територій зі встановленим режимом використання (природоохоронні території, зони та округи санітарної охорони, охоронні зони, санітарно-захисні зони тощо).

Таким чином, скорочений обсяг статистичних показників та невпорядкованість і застарілість геопросторових даних значно обмежили можливість аналізу просторового розвитку регіону, і відповідно – звузили можливості стратегічного моделювання їх просторового розвитку.

Під час здійснення цільового аналізу проєкту, зокрема оцінки відповідності документу державного планування цілям програм, встановлених на регіональному та місцевому рівнях, авторами Звіту виявлено, що більшість стратегічних та програмних документів мають кінцевий термін реалізації у 2020 році та не можуть розглядатись як довгострокові. Разом з тим, аналіз реалізації відповідних документів підтвердив доцільність продовження їх терміну дії або дублювання визначених ними, але не реалізованих операційних цілей та завдань у нових стратегічних та програмних документах як державного, так і регіонального рівнів.

В процесі здійснення СЕО виникло ряд ускладнень, які неможливо усунути на території громади. Це в першу чергу відсутність статистичних даних в розрізі громади.

 

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання програми для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

 

Впливи виконання документа державного планування на довкілля, у тому числі на здоров’я населення можуть бути виявлені в результаті моніторингу реалізації цілей документу державного планування, які мають прямі наслідки на стан навколишнього середовища, умови життєдіяльності та здоров’я населення.

Моніторинг може бути використаний для:

– порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати інформацію про стан довкілля, умови життєдіяльності населення та стан його здоров’я у ході реалізації Стратегії;

– отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО);

– перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами влади;

– перевірки того, що Стратегія виконується відповідно до затвердженого документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення несприятливих наслідків.

Моніторинг фактичного впливу на довкілля, умови життєдіяльності населення та стан його здоров’я у ході реалізації Стратегії буде здійснюватися Линовицькою селищною радою, яка визначатиме періодичність моніторингу, перелік індикаторів, забезпечить доступ до вихідних даних та результатів моніторингу.

Моніторинг здійснюватиметься щороку. Його результати оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті Линовицької селищної ради.

Линовицька селищна рада може залучати до моніторингу представників органів місцевого самоврядування, науковців, громадськість і бізнес.

Кількість індикаторів може бути розширено шляхом включення до моніторингу додаткових показників відповідно до умов реалізації Стратегії.

 

Таблиця 9.1

Потенційні індикатори для здійснення моніторингу документу державного планування

 

Оперативна ціль

Індикатори

 

Збереження довкілля на засадах сталого розвитку

 

- Кількість очищених ставків

- площа очищених ставків

- Кількість відремонтованих гребель

- Кількість позитивних оцінок стану (відсоток задоволення) місцевих водойм мешканцями громади

- % домогосподарств, що уклали угоди стосовно вивезення та утилізації ТВП

- % ТВП, що  збирається та централізовано вивозиться на первинну утилізацію

- % мешканців громади, які компостують (а не спалюють) зелену масу

- % домогосподарств, які повністю відмовилися від спалювання зеленої маси

-  площа створених кліматичних насаджень

- Забезпеченість озелених територій загального користування на одну людину

- Кількість працюючих систем моніторингу якості повітря

- Кількість щорічних досліджень стану  поверхневих вод, питної води, грунтів, відходів

 

Благоустрій території громади та розвиток її інфраструктури

 

- % доріг, вулиць та тротуарів, що відповідають сучасним технічним вимогам

- Протяжність (в км) модернізованих або нових водогонів та каналізації

- Кількість діючих абонентів водопостачання та водовідведення

Реконструкція пам`яток історко-культурної спадщини та місць відпочинку

 

- Чисельність відвідувачів протягом року

- Рівень задоволеності мешканців громади та гостей впорядкованістю, чистотою, безпекою

- Кількість облаштованих пляжних зон

- Кількість облаштованих зон відпочинку біля ставків

- Чисельність відвідувачів зон відпочинку біля водойм протягом року

- Кількість працюючих «зелених садиб»

- Кількість розроблених та працюючих екологічних маршрутів

 

Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я населення, прогнозування стану екосистем та досягнення їх екологічної рівноваги необхідно проводити поглиблений аналіз лабораторних досліджень стану атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунту. Для цього доцільним є налагодження в громаді системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт, фізичні фактори впливу) в межах житлової, промислової та рекреаційної зон.

У разі виявлення систематичних відхилень від гігієнічних нормативів складових довкілля необхідно здійснювати аналіз захворюваності населення громади з метою виявлення негативного впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я населення, використовуючи в тому числі статистичні дані.

Вплив реалізації Стратегії та Плану на зміну клімату здійснюватиметься на підставі проведення аналізу індикаторів, використання яких дає змогу орієнтовно визначити очікувані наслідки від кліматичних змін та дозволять розробити заходи по адаптації до змін клімату в наступний етап реалізації Стратегії. Це індикатори по вразливості території до теплового навантаження та стихійних гідрометеорологічних явищ: середньорічна температура,мінімальна та максимальна температура, річна кількість опадів, середня швидкість вітру, відносна вологість, атмосферний тиск, тенденція змін клімату, повторюваність стихійних метеорологічних явищ. Також будуть враховуватися індикатори по вразливості зелених зон населених пунктів: поява інвазивних видів у межах зелених зон, зміщення вегетаційного періоду, площа зелених насаджень на одного жителя, видове різноманіття рослин та тварин.

Здійснення моніторингу впливів виконання документа державного планування на довкілля, у тому числі на здоров’я населення за визначеними показниками з веденням щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти недоліки і порушення, що негативно впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню.

Стратегія передбачає створення системи моніторингу та її реалізацію.

Моніторинг здійснюватиметься щороку. Його результати оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті Линовицької селищної ради.

 

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності).

 

Оскільки наслідки виконання Стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2027 роки та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2023 роки не поширюватимуться на території за межами України та не матимуть впливу на довкілля суміжних країн, то ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення внаслідок реалізації відсутні.

 

11. Резюме нетехнічного характеру

 

Стратегія розвитку Линовицької громади на 2021-2027 роки та План заходів із реалізації стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2023 роки є основним документом для реалізації соціально-економічного розвитку громади.

Очікується, що реалізація основних положень Стратегії  та Плану дасть можливість створити реальні умови для піднесення життєвого рівня населення, вирішення соціальних проблем на основі росту економіки, підвищення ефективності роботи господарського комплексу шляхом структурних перетворень, використання наявних природних, мінерально-сировинних, трудових, матеріальних, фінансових ресурсів, забезпечення екологічної та техногенної безпеки.

Стратегія узгоджується зі Стратегією розвитку Чернігівської області на 2021-2027 роки, Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2027 року, Положеннями Національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» та діючими короткостроковими та середньостроковими галузевими регіональними програмами.

Природно-географічні умови території Линовицької громади та основні кліматичні процеси сприятливі для формуванню різних видів діяльності, що забезпечує соціально-економічний розвиток громади (агровиробництво, комунальна сфера, рекреаційна діяльність, сфера послуг, екологічний туризм).

Дослідження стану атмосферного повітря дозволяють констатувати його як «чисте, незабруднене», що є сприятливим для організації рекреаційної і туристичної діяльності, розбудови сфери короткотривалого і довготривалого відпочинку та відповідної інфраструктури для забезпечення даних видів діяльності.

Зафіксоване перевищення вмісту нітратів у колодязній води (зразок з громадського колодязя) вказує на необхідність здійснення контролю якості води в громадських колодязях та в перспективі розвиток централізованого водозабезпечення та території смт Линовиця.

Водойми на території громади зазнають значного антропогенного навантаження шляхом впливу поверхневого стоку, скидів та порушень «водного» законодавства. Слід звернути увагу на проведення заходів щодо охорони водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об’єктів; дотримання особливого режиму використання земель на ділянках витоків річок та в межах населених пунктів.

Стан ґрунтів в межах орендованих земель агровиробників потребує контролю та проведення комплексних досліджень, з відповідними подальшими рекомендаціями і обговореннями. Слід заохочувати проведення аналізів ґрунтів в межах присадибних ділянок та городів громадян для збалансованого внесення органічних і мінеральних добрив з метою одержання екологічно чистої або органічної сільгосппродукції.

Незначні площі збережених природних екосистем на фоні трансформованих агроекосистем, потребують розширення та відновлення за рахунок заліснення та рекультивації окремих ділянок. З метою збереження існуючого біорізноманітття території досліджень, слід звернути увагу на моніторинг рідкісних видів, карантинних і адвентивних видів біоти.

Для покращення загального екологічного стану території та протидії кліматичним змінам слід розглядати можливість створення в межах земель громадського користування територій кліматичних насаджень, збільшення площ захисних лісових насаджень, подальше створення полезахисних лісових смуг та залуження земель.

Збереження природних ландшафтів на ділянках, що мають історико–культурну та рекреаційну цінність має бути важливим компонентом діяльності громади, розробка проектних документів щодо збереження і реконструкції паркових територій, з урахуванням їх природоохоронного статусу – ботанічних пам’яток природи місцевого значення.

При реконструкції паркових територій громади, слід звернути увагу на наступне: встановити інформаційні природоохоронні знаки на основних входах до паркових територій, розробити проекти їх реконструкції і поновлення, проекти винесення меж цих об’єктів природно-заповідного фонду у натуру, розробити відповідні екскурсійні і прогулянкові маршрути, створити якісні інформаційні буклети цих маршрутів для туристів і відвідувачів.

Запобігання загрозам біорізноманіттю, щляхом контролю з боку місцевого самоврядування громади та відповідальної поведінки членів громади щодо прямої і непрямої діяльності і впливів на довкілля; врахування сучасних процесів кліматичних змін та змін водних режимів; розуміння загальних змін параметрів середовища на сучасному етапі; а також комунікації з агровиробниками щодо сільськогопосподарських монокультур та розробка заходів, що упереджують або запобігають виснажливому лісогосподарюванню.

На сучасному етапі основний компонент після виробництва цукру А/Т Линовицький цукрозавод «Красний» - жом розглядається як відходи виробництва в умовах традиційного зберігання в жомосховищах, у зв’язку з неможливістю збереження його якості тривалий час. Впровадження новітніх технології зберігання відходів цукровиробництва (жому) могло б надати можливість перетворити відходи виробництва, зберігання яких носить екологічно небезпечний характер у високоякісний продукт, здатний приносити прибутки, як цінний, високоенергетичний, легко перетравний корм для великої рогатої худоби.

Розуміння довкілля, важливості його компонентів та існуючих екологічних проблем  пов’язано з підвищенням екологічної свідомості членів громади, а формування ієрархічної системи формальної (садочок-заклад середньої освіти) і неформальної екологічної освіти, організації природоохоронних акцій і заходів з благоустрою забезпечить можливість більш раціонального використання природно-ресурсного і економічного потенціалу території, а також сприятиме перебудові діяльності на території громади на засадах збалансованого розвитку

Серед важливих екологічних проблем громади, в тому числі що мають ризики впливу на здоров’я населення,  можна виділити наступні:

- викиди забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами;

- скид поверхневого стоку, що формується на території громади без очистки та недостатня якість очищення стічних вод на каналізаційних очисних спорудах;

-відсутність централізованого водопостачання, незадовільна якість води у локальних системах водопостачання;

- відсутність винесених в натуру меж прибережних захисних смуг водойм та водотоків в межах громади;

- відсутність ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами, наявність на території громади сміттєзвалищ твердих побутових відходів та несанкціонованих звалищ;

- біологічне та хімічне забруднення ґрунтів.

В процесі виконання СЕО був проведений аналіз низки документів міжнародного, державного, регіонального та місцевого рівня, що містять зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення. Також були розглянуті документи, що містять екологічні цілі та завдання у сфері охорони здоров'я. Результати аналізу цілей та завдань екологічної політики, визначених у вищезазначених документах, показали значну ступінь відповідності цілям, які визначені в Стратегії.

Для досягнення цілей екологічної політики, встановлених на національному та місцевому рівнях, запропоновано ряд заходів для пом'якшення виявлених потенційних негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я населення, що випливають з реалізації Стратегії.

У контексті СЕО Стратегії розвитку Линовицької громади на 2021-2027 роки та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2023 роки були прийняті наступні перспективи для вивчення наявних альтернатив та їх впливу на навколишнє середовище:

Альтернатива 1: «нульовий сценарій», тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження Стратегії та Плану;

Альтернатива 2: розроблення декількох галузевих секторальних стратегій розвиткуЛиновицької територіальної громади.

Отже, за результатами аналізу визначено, що в рамках сценарію «нульової альтернативи» подальший сталий розвиток території є сумнівним, а зазначена альтернатива призводить до певної стагнації та неефективного використання природних, матеріальних та фінансових ресурсів, погіршення екологічної ситуації в цілому.

Обрання Альтернативи 2 безумовно сприяло б вирішенню окремих галузевих проблем, але значно зменшило кумулятивний ефект, який створює розробка Стратегії розвитку Линовицької об’єднаної територіальної громади.

Моніторинг екологічних індикаторів ефективності впровадження Стратегії та Плану є важливою формою контролю того, який фактичний вплив на довкілля матиме виконання документів. Необхідно передбачити регулярність збору моніторингових даних за визначеними індикаторами та їх постійний аналіз для врахування під час прийняття рішень щодо планування розвитку у майбутньому.

Зважаючи на географічне положення території Линовицької громади реалізація Стратегії не матиме транскордонного впливу на елементи довкілля, тому відсутня потреба в оцінці транскордонних наслідків.

 

Список використаних джерел

 

Геоботанічне районування України /інтерактивна карта https://geomap.land.kiev.ua/zoning-5.html

Геоморфологічне районування України /інтерактивні карти   https://geomap.land.kiev.ua/zoning-6.html

Гончарук В. Еколого-економічні проблеми зберігання жому цукрового буряку традиційним способом/URL: http://inter-eco.ua/novini/ekologoekonomichni-problemi-zberigannya-zhomu-cukrovogo-buryaku-tradicijnim-sposobom/

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки // Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області у 2019 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eco.cg.gov.ua

ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» https://finance.smr.gov.ua/files/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/dstu-n-b-v11-27-2010-budivelna-klimatologiya.pdf

Екологічні паспорти Чернігівської області за 2012-2019 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eco.cg.gov.ua/ index.php?id=15800&tp=1&pg=

Жевахівщина (пам'ятка природи, Линовиця) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D1%96%D0%BC._%D0%A2._%D0%93._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F)

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 41. – ст.546. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 20.05 2017 р.,№ 2059-VIII – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018 р., № 2354-VIII. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19

Закон України «Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року» (Проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ JH6YF00A.html

Зоогеографічне районування України / інтерактивна карта https://geomap.land.kiev.ua/zoning-10.html

Інтерактивна мапа виявлених місць стихійних сміттєзвалищ. /https://ecomapa.gov.ua/

Офіційний сайт Головного управління статистики у Чернігівській області [Офіційний сайт]. – Режим доступу: http://www.chernigivstat.gov.ua/books/silgosp.php

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Парк ім. Т.Г.Шевченка (пам'ятка природи, Линовиця) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8)

Портал електронних послуг/Державне агенство водних ресурсів https://e-services.davr.gov.ua/parlor/p-permit-registry/view-permit?id=17350

Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296.–Режим доступу: https://menr.gov.ua/files/docs/nak azy/2018/nakaz_296.pdf

Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції ЄС про оцінку впливу на довкілля в транскордонному контексті, 2003 р. [Електронний ресурс].–Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b99#Text

Публічна кадастрова карта України https://map.land.gov.ua/

Стан родючості ґрунтів Чернігівської області (за даними Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона» Х тур агрохімічного обстеження)   https://apk.cg.gov.ua/index.php?id=20831&tp=1&pg=

Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cg.gov.ua/index.php?id=28101&tp=1

Ткаченко Н.М. Цукрова промисловість України: минуле і сучасне, шляхи відновлення галузі // Цукор України. 2014. № 4. С. 24-28.

 

ЗВІТ

про стратегічну екологічну оцінку

Стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2027 роки та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2023 роки

розроблено в рамках реалізації проєкту № SG53830 «Розробка та сприяння запровадженню політики охорони навколишнього середовища Линовицької громади», що здійснюється за підтримки МФ «Відродження» в рамках партнерства «EU4USociety»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний виконавець:

Експерт-консультант,

завідувач кафедри екології та

охорони природи Національного                                            Юрій КАРПЕНКО

університету «Чернігівський колегіум»

імені Т.Г. Шевченка, к.б.н., доц.