Зміст та основні цілі Стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2027 роки та Плану заходів із реалізації стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2023 роки, їх зв'язок з іншими документами державного планування.

 

Мета Стратегії розвитку Линовицької територіальної громади на 2021-2027 роки (далі-Стратегія) полягає у вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Це досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу.

Для досягнення зазначеної мети було визначено чотири стратегічні цілі розвитку територіальної громади, які конкретизовані в оперативних цілях та завданнях (таблиця 1).

В основі Плану заходів із реалізації Стратегії на 2021- 2023 роки– проєктні ідеї, що були запропоновані мешканцями Линовицької громади та відібрані робочою групою. При цьому були внесені деякі зміни до запропонованих технічних завдань або ж кілька проєктних ідей узагальнено через їхню однотипність. Усього в переліку 45 технічних завдань на проєкти місцевого та регіонального розвитку Кілька проєктних ідей було відкладено для наступного плану заходів із реалізації Стратегії.

Стратегія – прогнозний та програмний документ соціально-економічного розвитку громади. В основі методики створення – вимоги законодавства України, насамперед, Конституції України, законів України «Про засади державної регіональної політики», «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про стимулювання розвитку регіонів».

Цілі Стратегії узгоджені з стратегічними та оперативним цілями Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, затвердженої постановою КМУ від 05.08.2020 №695, Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року, в редакції рішення 25 сесії обласної ради 7 скликання від 28.10.2020 №43-25/VII та відповідає планам їх реалізації та економічним, соціальним, екологічним, інфраструктурним, територіальним й іншим аспектам розвитку громади.

 

 

Таблиця 1.1.

Стратегічні, оперативні цілі та завдання Линовицької територіальної громади

Стратегічна ціль

Оперативна ціль

Завдання

1. Розвиток людського капіталу громади та створення умом для здорового способу життя

 

1.1. Забезпечення мешканців громади якісною дошкільною, позашкільною та шкільною освітою

1.1.1. Покращення умов надання дошкільної та середньої шкільної освіти

1.1.2. Започаткування та розвиток власної системи позашкільної освіти

1.2. Збереження довкілля на засадах сталого розвитку

1.2.1. Очищення системи ставків, інших водних об`єктів на теренах громади, ремонт гідротехнічних спруд

1.2.2. Реконструкції очисних споруд цукрового заводу та інших шкідливих виробництв

1.2.3. Налагодження регулярного збору та вивезення твердих побутових відходів, запровадження роздільного їх  збирання

1.2.4. Стимулювання відмови мешканців громади від спалення залишків сільгоспвиробництва та до боротьби з карантинними рослинами

1.2.5. Створення кліматичних насаджень

1.2.6. Створення в громаді системи загального моніторингу стану її природного середовища

1.3. Створення соціальних умов, привабливих для життя в громаді

1.3.1. Забезпечення умов для якісного надання послуг із охорони здоров`я

1.3.2. Підтримка діяльності територіального центру, розвиток системи надання соціальних послуг

1.3.3. Реконструкція спортивної інфраструктури

1.3.4. Підтримка залучення до громади молодих галузевих фахівців

1.4.  Підвищення рівня управління громадою та залучення до нього мешканців

1.4.1. Покращення умов надання адміністративних послуг та збільшення їхнього переліку, запровадження електронних сервісів

1.4.2. Підтримка створення та діяльності громадських організацій

1.4.3. Запровадження інноваційних способів участі мешканців громади в її справах

1.4.4. Перетворення закладів культури на центри соціальної комунікації, їх осучаснення

1.5. Гарантування безпеки на теренах громади

1.5.1. Поширення вуличного освітлення в населених пунктах

1.5.2. Підтримка діяльності Національної поліції України на території громади

2. Прискорення економічного розвитку громади шляхом створення доброзичливого клімату для залучення інвестицій, розвитку сучасного підприємництва та збільшення доходності сільгоспвиробників

2.1. Стимулювання економічної активності мешканців громади

2.1.1. Підтримка розвитку мікро- та малого бізнесу, зокрема – в сфері послуг

2.1.2. Просування створення сільськогосподарської кооперації, надання підтримки кооперативам 

2.1.3. Стимулювання дрібних домогосподарств до використання сучасної агротехніки, необхідної для відновлення землі та покращення врожаїв

2.1.4. Підтримка розвитку тепличного господарства та органічного землеробства

2.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади

2.2.1. Розробка та поширення інвестиційних пропозицій

2.2.2. Розробка бренду громади та його просування 

2.2.3. Розробка документів просторового планування

2.2.4. Інвентаризація майна комунальної власності, в тому числі – землі

3. Розвиток технічної інфраструктури та модернізація сфери послуг для покращення якості життя жителів громади

 

3.1. Благоустрій території громади та розвиток її інфраструктури

3.1.1. Ремонт доріг та вулиць

3.1.2. Будівництво мережі централізованого водопостачання та водовідведення

3.1.3. Сприяння поширенню швидкісного Інтернету на теренах громади

3.1.4. Реалізація локальних проєктів із благоустрою на основі підтримки місцевих ініціатив

3.2. Урізноманітнення надання комунальних послуг та підвищення їхньої якості

3.2.1. Збільшення кількості та розширення географії надання комунальних послуг

3.2.2. Налагодження регулярного транспортного сполучення між населеним и пунктами громади та її адміністративним центром

3.2.3. Стимулювання запровадження енергоощадних технологій та використання відновлювальних джерел енергії (в комунальній та приватній сферах)

4. Створення оптимальних умов для розвитку туризму та культури на теренах громади й забезпечення збереження історико-культурної спадщини

4.1. Реконструкція пам`яток історико-культурної спадщини та місць відпочинку

4.1.1. Відновлення об`єктів історико-культурної спадщини, що розташовані на теренах громади, та створення на їх базі єдиного туристичного комплексу

4.1.2. Реновація пам`яток садово-паркового мистецтва – ім. Тараса Шевченка та  Жеваківщина в селищі Линовиця, зелених зон сіл Бубнівщина та Полонки

4.1.3. Облаштування зон відпочинку біля водойм, зокрема, пляжних зон у селах Нова Гребля та Удайці з відповідною інфраструктурою

4.1.4. Створення інтерактивного інформаційного центру «Кавказ: стежками шотландських графів»

4.1.5. Підтримка сільського, екологічного та зеленого туризму, місцевих ремесел та майстрів

4.2. Інформаційно-організаційне забезпечення розвитку туризму та рекреації на теренах громади

4.2.1. Створення та просування нових спеціалізованих туристичних маршрутів на теренах громади, інших туристичних продуктів

4.2.2. Розробка та встановлення туристично-сервісних вказівників на теренах громади, облаштування інших необхідних елементів інфраструктури

 

Узгодженість із Державною стратегією регіонального розвитку

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 рр. включає три Стратегічні цілі:

Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах.

Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів.

Розбудова ефективного багаторівневого врядування.

В усіх зазначених випадках спостерігається повне (понад 50% оперативних цілей) або часткове (менше 50% оперативних цілей) співпадіння зі змістом цілей Стратегії розвитку Линовицької територіальної громади до 2027 року.

Стратегічна ціль 1 «Розвиток людського капіталу громади та створення умов для здорового способу життя» Стратегії Линовицької територіальної громади прямо співвідноситься зі стратегічною ціллю 2 Державної стратегії та частково – 1 та 3.

Стратегічна ціль 2 «Прискорення економічного розвитку громади шляхом створення доброзичливого клімату для залучення інвестицій, розвитку сучасного підприємництва та збільшення доходності сільгоспвиробників» прямо кореспондується з цілями 1 та 3, частково – з ціллю 2.

Стратегічна ціль 3 «Розвиток технічної інфраструктури та модернізація сфери послуг для покращення якості життя жителів громади» частково кореспондується з цілями 1 та 2.

Стратегічна ціль 4 «Створення оптимальних умов для розвитку туризму та культури на теренах громади й забезпечення збереження історико-культурної спадщини» частково кореспондується з усіма з усіма трьома цілями державної стратегії.

Узгодженість зі Стратегією розвитку Чернігівської області

Стратегія розвитку Чернігівської області на період до 2027 року включає п`ять стратегічних цілей:

Розвиток людського потенціалу.

Комфортні та безпечні умови для життя.

Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки.

Прискорений інноваційний розвиток пріоритетних сфер економічної діяльності.

Посилення спроможності громадянського суспільства.

Стратегія розвитку Линовицької територіальної громади безпосередньо спирається на вимоги Стратегії розвитку Чернігівської області на період до 2027 року, вона містить відповідні зазначеному документу цілі – стратегічні та оперативні, а також завдання, що передбачають спільні дії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Водночас Стратегія розвитку Линовицької територіальної громади враховує унікальність громади та її потреби в розвитку, отже містить власні цілі та завдання розвитку громади. Це наочно видно з таблиці 1.2.

 

 

Таблиця 1.2.

Узгодженість стратегічних цілей Стратегії розвитку Линовицької громади із цілями Стратегії розвитку Чернігівської області на період до 2027 роки

Стратегічні цілі

(область)

Стратегічні цілі Линовицької територіальної громади

1. Розвиток людського капіталу громади та забезпечення здорового способу життя

2. Прискорення економічного розвитку громади шляхом створення доброзичливого клімату для залучення інвестицій, розвитку сучасного підприємництва та збільшення доходності малих сільгоспвиробників

3. Розвиток технічної інфраструктури та модернізація сфери послуг для покращення якості життя жителів громади

4. Створення оптимальних умов для розвитку туризму та культури на теренах громади й забезпечення збереження історико-культурної спадщини

1. Розвиток людського потенціалу

Х

х

х

Х

2. Комфортні та безпечні умови для життя

Х

 

Х

Х

3. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки

Х

Х

х

Х

4. Прискорений інноваційний розвиток пріоритетних сфер економічної діяльності

Х

Х

 

х

5. Посилення спроможності громадянського суспільства

Х

 

 

х

Примітка: Велика літера “X” означає більшу узгодженість/зв’язок, аніж маленька “x”.

Таким чином стратегічна ціль 1 «Розвиток людського капіталу громади та створення умов для здорового способу життя» прямо кореспондується з першою ціллю Стратегії розвитку Чернігівської області, частково – з усіма іншими.

Стратегічна ціль 2 «Прискорення економічного розвитку громади шляхом створення доброзичливого клімату для залучення інвестицій, розвитку сучасного підприємництва та збільшення доходності малих сільгоспвиробників» прямо кореспондується з третьою та четвертою Стратегічними цілями Стратегії розвитку Чернігівської області, є близькою до першої.

Стратегічна ціль 3 «Розвиток технічної інфраструктури та модернізація сфери послуг для покращення якості життя жителів громади» прямо кореспондується з другою стратегічною ціллю Стратегії області та частково – з першою та третьою.

Стратегічна ціль 4 «Створення оптимальних умов для розвитку туризму та культури на теренах громади й забезпечення збереження історико-культурної спадщини» безпосередньо пов`язана з цілями 1, 2 та 4, опосередковано – 3 та 4.

Щодо оперативних цілей, то спостерігається співпадіння у понад 50% випадках між цілями Стратегії Линовицької територіальної громади та Чернігівської області. В цілому співвідношення між ними відображено у таблиці 1.3.

 

Таблиця 1.3.

Оперативні цілі

Оперативні цілі Стратегії Чернігівської області

Оперативні цілі Стратегії розвитку Линовицької територіальної громади

1.1. Забезпечення мешканців громади якісною дошкільною, позашкільною та шкільною освітою

1.2 Збереження довкілля на засадах сталого розвитку

1.3. Створення соціальних умов, привабливих для життя в громаді

1.4. Підвищення рівня управління громадою та залучення до нього мешканців

1.5. Гарантування безпеки на теренах громади

2.1. Стимулювання економічної активності мешканців громади

2.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади

3.1. Благоустрій території громади та розвиток її інфраструктури

3.2. Урізноманітнення надання комунальних послуг та підвищення їхньої якості

4.1. Реконструкція пам`яток історко-культурної спадщини та місць відпочинку

4.2. Інформаційно-організаційне забезпечення розвитку туризму та рекреації на теренах громади

1.1. Забезпечення умов для отримання якісної освіти

Х

 

х

х

 

х

 

 

 

 

х

1.2. Створення умов для підтримки та формування здорового населення

 

Х

Х

х

х

 

х

 

 

 

х

1.3. Розвиток сфери культури і мистецтв та збереження історико-культурної спадщини

х

 

Х

х

 

 

 

х

х

Х

Х

1.4. Забезпечення соціального захисту населення та

гендерної рівності

 

 

Х

х

х

 

 

 

 

 

 

1.5. Підвищення якості та конкурентоспроможності людських ресурсів

Х

 

х

Х

 

х

х

 

 

 

х

2.1. Розвиток транспортної інфраструктури

 

 

х

х

х

 

х

Х

х

 

 

2.2. Ефективне планування територіального розвитку

 

х

х

х

 

 

Х

х

 

х

 

2.3. Підвищення якості надання населенню житлово-комунальних послуг. Енергозбереження

 

х

х

х

 

 

х

х

Х

 

 

2.4  Захист екосистем і збереження довкілля

на засадах сталого розвитку

х

Х

х

х

Х

 

х

х

 

 

 

3.1. Реалізація регіонального інвестиційного

потенціалу, нарощення обсягів інвестиційних

надходжень

х

 

 

х

 

Х

Х

 

 

Х

х

3.2. Сталий розвиток агропромислового комплексу

х

 

 

х

 

Х

Х

 

 

 

 

3.3. Розвиток високотехнологічного промислового

виробництва

Х

 

 

х

 

Х

 

 

 

 

 

3.4. Стимулювання розвитку малого і середнього

підприємництва

 

 

 

х

 

Х

 

 

х

х

х

3.5. Підвищення ефективності використання

рекреаційних ресурсів області

 

Х

х

х

 

 

 

 

 

Х

Х

4.1 Нарощування виробництва якісної  сільгоспсировини та розвиток її поглибленої

переробки

 

 

 

х

 

х

х

 

 

 

 

4.2. Розвиток «зелених» технологій та біоекономіки

 

х

 

 

 

х

х

 

 

 

 

4.3. Розвиток інформаційних, інформаційно-комунікаційних технологій та їх впровадження у

різних сферах життєдіяльності і

виробництва

Х

 

 

Х

 

 

 

 

х

 

Х

Підвищення ефективності діяльності інститутів

громадянського суспільства

х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 Покращення доступу громадськості до інформації

х

 

 

Х

 

х

 

 

 

 

х

Примітка: Велика літера “X” означає більшу узгодженість/зв’язок, аніж маленька

 

Абсолютного співпадіння оперативних цілей стратегії області та оперативних цілей Стратегії Линовицької громади немає. Найбільше у випадку трьох цілей: 1.3. «Розвиток сфери культури і мистецтв та збереження історико-культурної спадщини», 2.4 «Захист екосистем і збереження довкілля на засадах сталого розвитку» та 3.1. «Реалізація регіонального інвестиційного потенціалу, нарощення обсягів інвестиційних надходжень» – по 64%.

Більше половини співпадінь є відразу з шістьма цілями стратегії громади: 1.2. «Створення умов для підтримки та формування здорового населення», 1.5 «Підвищення якості та конкурентоспроможності людських ресурсів», 2.1. «Розвиток транспортної інфраструктури», 2.2. «Ефективне планування територіального розвитку», 2.3. «Підвищення якості надання населенню житлово-комунальних послуг. Енергозбереження», 3.1. «Реалізація регіонального інвестиційного потенціалу, нарощення обсягів інвестиційних надходжень» – по 54,5%.

Три випадки містять 45,5% співпадінь: 1.1. «Забезпечення умов для отримання якісної освіти», 3.4. «Стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва», 3.5. «Підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів області».

В двох випадках частка співпадінь становить 36,4%: 4.3. «Розвиток інформаційних, інформаційно-комунікаційних технологій та їх впровадження у різних сферах життєдіяльності і виробництва» та 5.2. «Покращення доступу громадськості до інформації».

Три оперативні цілі  1.4. «Забезпечення соціального захисту населення та гендерної рівності», 3.3. Розвиток високотехнологічного промислового виробництва», 4.1. «Нарощування виробництва якісної сільгоспсировини та розвиток її поглибленої переробки» стратегії області містять 27,3% співпадінь з оперативними цілями стратегії громади (в різному ступені).

Найменше співпадінь у випадку цілі 5.1. «Підвищення ефективності діяльності інститутів громадянського суспільства» – 18,2%.

Тобто половина оперативних цілей стратегії громади (дев`ять) більше, ніж на половину співпадає з оперативними стратегії області. Рівно стільки – менше, ніж на половину. З цієї точки зору загальне співвідношення 50% на 50%. Це означає, що в половині випадків громада може розраховувати на додаткові джерела фінансування з державного та обласних бюджетів, а в половині – має спиратися на свої ресурси чи шукати інші джерела – міжнародні приватні, що є потужним стимулюючим чинником. Пропорція збалансована.

Незначна частка співпадінь щодо оперативних цілей стратегії області спрямованих на розвиток інституцій громадянського суспільства та інформованості громадян пояснюється незначним ступенем розвитку зазначених інституцій на теренах громади та, ймовірно – з їхнім становленням та ростом впливу, надалі вимагатиме внесення змін.

В цілому спостерігається узгодженість як стратегічних, так і операційних цілей Стратегії Линовицької з ключовими секторами розвитку регіону.